Binder - pomożemy ci kupić lepsze auto

Regulamin serwisu Binder

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę SMULTRON sp. z o.o. w ramach Serwisu, zasady korzystania z Serwisu, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu, zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, warunki rozpoczęcia i zakończenia korzystania Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego i zasady ochrony danych osobowych. Regulamin stanowi wykonanie obowiązków określonych w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, t.jedn. z późn. zm., dalej: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

1.2. Właścicielem Serwisu jest Spółka SMULTRON sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Sławkowskiej 12, 31-014 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543616, REGON: 360370011, NIP: 6762482785, o kapitale zakładowym: 50 000 zł (dalej: „SMULTRON” lub „Serwis”).

1.3. SMULTRON przysługują wszelkie prawa do Serwisu, a w szczególności autorskie prawa majątkowe.

1.4. SMULTRON świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Definicje

2.1. Serwis – internetowa platforma, za pośrednictwem której Użytkownicy dokonują Transakcji lub właściciel Serwisu: Spółka SMULTRON sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

2.2. Usługa Serwisu – usługa świadczona odpłatnie przez Serwis na rzecz Eksperta polegająca na udostępnieniu Ekspertowi przestrzeni w Serwisie w postaci profilu Eksperta, za pośrednictwem którego Ekspert może nawiązać kontakt z innymi Użytkownikami w celu ustalenia warunków Transakcji i zawarcia umowy o świadczenie Usługi Eksperta, a także otrzymywać oceny i opinie od innych Użytkowników.

2.3. Transakcja – zawarcie za pośrednictwem Serwisu umowy o wykonanie Usługi Eksperta pomiędzy Klientem a Ekspertem.

2.4. Usługa Eksperta – usługa świadczona przez Eksperta na rzecz Klienta polegająca na doradztwie w zakupie pojazdu, obejmująca takie czynności jak: wyszukanie pojazdu, sprawdzenie jego stanu technicznego, weryfikacja danych podanych przez sprzedającego, wykrycie ewentualnych wad technicznych lub innych nieprawidłowości – w zależności od oczekiwań i ustaleń pomiędzy Klientem a Ekspertem.

2.5. Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu za pośrednictwem Internetu.

2.6. Klient – Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu, jako usługobiorca, zawiera z Ekspertem umowę o świadczenie Usługi Eksperta.

2.7. Ekspert – Użytkownik deklarujący, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania Usługi Eksperta, który za pośrednictwem Serwisu, jako usługodawca, zawiera z Klientem umowę o świadczenie Usługi Eksperta.

2.8. Konto – przydzielone Użytkownikowi miejsce w zasobach Serwisu, na którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym historia i oceny Transakcji, historia Płatności,

2.9. Prowizja – wynagrodzenie Serwisu za świadczenie Usługi Serwisu na rzecz Eksperta, które Ekspert uiszcza na rzecz Serwisu za każdą zawartą Transakcję, w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie i Załączniku nr 1.

3. Zasady korzystania z Serwisu

3.1. Serwis jest platformą obsługującą Transakcje pomiędzy Użytkownikami, która umożliwia Klientowi nawiązanie kontaktu z Ekspertem, uzgodnienie ceny i terminu wykonania Usługi Eksperta, a także dokonanie oceny jakości świadczonej usługi poprzez wyrażenie opinii o Ekspercie na profilu Eksperta znajdującym się w Serwisie.

3.2. W celu dokonania Transakcji Klient loguje się do swojego Konta w Serwisie, a następnie dokonuje wyboru Eksperta przeglądając profile Ekspertów dostępne w Serwisie. Po wyborze Eksperta Klient kontaktuje się z nim za pośrednictwem chatboxa i ustala z Ekspertem warunki Transakcji podając dane niezbędne do jej zawarcia, w szczególności: termin, proponowaną cenę za wykonanie Usługi Eksperta wyrażoną w złotych (PLN) i miejsce spotkania z Ekspertem. Po uzgodnieniu warunków Transakcji Klient i Ekspert klikają odpowiednią opcję w interaktywnym formularzu w celu potwierdzenia zawarcia Transakcji.

3.3. Po potwierdzeniu Transakcji Serwis udostępnia Klientowi numer telefonu lub adres e-mail Eksperta podany przez Eksperta przy zakładaniu Konta. Dane te służą do dalszego kontaktu pomiędzy Użytkownikami.

3.4. Zawarcie Transakcji jest podstawą do naliczenia przez Serwis prowizji, którą Ekspert uiszcza od każdej zawartej Transakcji.

3.5. Zabronione jest ustalanie warunków Transakcji poza Serwisem, w szczególności zabronione jest podawanie danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail i innych), przed zawarciem Transakcji. Działanie to stanowi naruszenie Regulaminu i jest podstawą do zablokowania lub usunięcia Kont Użytkowników.

3.6. Po wykonaniu Usługi Eksperta Klient może ocenić jakoś usługi wystawiając opinię na profilu Eksperta udostępnionym w Serwisie.

3.7. Zabronione jest korzystanie z Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania danych znajdujących się w Serwisie, w szczególności danych osobowych. Użytkownik nie może przetwarzać tych danych, ani udostępniać ich osobom trzecim. Użytkownik nie może wykorzystywać nazwy własnej Serwisu ani oznaczenia graficznego Serwisu.

4. Konto

4.1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4.2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po dokonaniu akceptacji niniejszego Regulaminu oraz po założeniu i aktywacji (weryfikacji) Konta przez Użytkownika.

4.3. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji lub poprzez założenie Konta przez Użytkownika. Przed założeniem Konta Użytkownik jest informowany o obowiązku zapoznania się z Regulaminem poprzez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w Serwisie.

4.4. Serwis umożliwia Użytkownikom założenie dwóch rodzajów Kont: Konta Klienta i Konta Eksperta, każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto. Zabronione jest tworzenie dodatkowych Kont za pośrednictwem innych adresów e-mail. Takie działanie stanowi naruszenie Regulaminu i jest podstawą do usunięcia Użytkownika z Serwisu.

4.5. Konto Klienta służy do przeglądania profili Ekspertów, do kontaktowania się z Ekspertem, ustalania warunków Transakcji i do wystawiania opinii Ekspertowi za wykonaną Usługę Eksperta.

4.6. W celu założenia Konta Klienta wymagane jest podanie adres e-mail Użytkownika oraz utworzenie loginu i przypisanego do niego hasła, a następnie aktywacja Konta poprze kliknięcie odpowiedniego linku przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4.7. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika będącego Klientem, jak również założenie Konta Klienta jest bezpłatne.

4.8. Konto Eksperta służy do oferowania Usługi Eksperta Klientom, nawiązania kontaktu z Klientem i ustalania warunków Transakcji. Zakładając Konto Ekspert wyraża wolę świadczenia Usług Eksperta na rzecz Klientów i zgadza się na opublikowanie jego profilu w Serwisie oraz na publikowanie otrzymywanych od innych Użytkowników opinii za wykonane usługi.

4.9. Zakładając Konto Eksperta Użytkownik deklaruje, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do należytego wykonania Usługi Eksperta.

4.10. W celu założenia Konta Eksperta wymagane jest podanie imienia i nazwiska, nazwy profilu, numeru telefonu i  adresu e-mail Użytkownika oraz utworzenie loginu i przypisanego do niego hasła, a następnie aktywacja Konta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail oraz wpisanie kodu przesłanego na podany przez Użytkownika numer telefonu. Dodatkowo Użytkownik może przesłać plik graficzny w celu udostępnienia go na profilu Eksperta.

4.11. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail służy do kontaktowania się Klienta z Ekspertem po zawarciu Transakcji. Ekspert podając te dane wyraża zgodę na przekazanie ich Klientowi w celu umożliwienia Klientowi nawiązanie kontaktu z Ekspertem. Przekazanie tych danych jest niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi Serwisu.

4.12. Po założeniu Konta Eksperta w Serwisie utworzony zostaje profil Eksperta. Profil Eksperta składa się z nazwy i opcjonalnie z krótkiego opisu świadczonych przez Eksperta usług oraz z pliku graficznego (awatara) przesłanego przez Eksperta.

4.13. Zabronione jest publikowanie na profilu Eksperta adresów e-mail, numerów telefonów bądź innych danych kontaktowych.

4.14. Na profilu Eksperta umieszczane są opinie Klientów za wykonaną usługę. Ekspert ma dostęp do swojego Konta oraz upublicznionego profilu i może dokonywać w nim zmian, jednak nie może ingerować w treść wystawionych przez Klientów opinii. Serwis umożliwia Ekspertowi skomentowanie opinii Klienta, a w przypadku zgody Klienta, także usunięcie opinii.

4.15. Założenie Konta oznacza zawarcie umowy z Serwisem o świadczenie Usługi Serwisu. Usługa Serwisu świadczona na rzecz Eksperta jest odpłatna. Zasady płatności określa niniejszy Regulamin i Załącznik nr 1.

4.16. Ekspert będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera Załącznik nr 3. Jednakże takie odstąpienie od umowy nie jest możliwe jeżeli przed upływem terminu 14 dni Ekspert opublikował w Serwisie swój profil, co jest równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia Usługi Serwisu.

5. Płatności

5.1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika będącego Klientem jest bezpłatne.

5.2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika będącego Ekspertem jest odpłatne. Obowiązek zapłaty Prowizji na rzecz Serwisu powstaje z chwilą zawarcia Transakcji z Klientem.

5.3. Prowizja stanowi procent od każdej Transakcji zawartej z Klientem, co oznacza, że kwota Prowizji do zapłaty jest zależna od wartości pojedynczej Transakcji wyrażonej w złotych (PLN), w ten sposób że: Prowizja do zapłaty = wartość Transakcji w złotych x wysokość prowizji w %. Wysokość Prowizji (stawkę procentową) określa Załącznik nr 1.

5.4. Prowizja płatna jest po upływie miesięcznego okresu rozliczeniowego. Przez miesięczny okres rozliczeniowy rozumie się miesiąc kalendarzowy.

5.5. Łączna kwota do zapłaty stanowi sumę Prowizji od wszystkich Transakcji zawartych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu kalendarzowym). Ilość i wartość Transakcji ustalana jest na podstawie danych zarejestrowanych w Serwisie, w szczególności na podstawie ustaleń dokonanych pomiędzy Użytkownikami.

5.6. Po upływie miesięcznego okresu rozliczeniowego Serwis informuje Eksperta o naliczonej kwocie do zapłaty przesyłając rozliczenie na adres e-mail podany przez Eksperta.

5.7. Ekspert jest zobowiązany do zapłaty kwoty wskazanej w otrzymanym rozliczeniu w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który została naliczona Prowizja. W przypadku opóźnienia w zapłacie Konto Eksperta zostaje zablokowane do czasu uiszczenia zapłaty. W przypadku opóźnienia w zapłacie dłuższego niż 1 miesiąc Konto Eksperta zostaje usunięte. Blokada lub usunięcie Konta nie zwalnia Eksperta od obowiązku zapłaty Prowizji.

5.8. W przypadku gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę za usługi świadczone przez Serwis, zgłasza swój zamiar poprzez dokonanie wyboru odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie Użytkownika.

5.9. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do podania dodatkowych danych koniecznych do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.10. Faktura zostanie wystawiona przez Serwis w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania Użytkownika. Serwis przesyła fakturę na podany przez Użytkownika adres e-mail, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin.

5.11. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Serwis o każdej zmianie danych ujętych na fakturze.

6. Wymagania techniczne

6.1. Do korzystania z Serwisu potrzebne jest:

6.1.1. aktywne łącze internetowe,

6.1.2. urządzenie pozwalające na sprawne przeglądanie stron internetowych (komputer, laptop, smartphone, tablet lub inne podobne),

6.1.3. aktualny system operacyjny: Windows, Mac OS, Android lub iOS

6.2. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z przesyłaniem danych za pośrednictwem łącza internetowego według cennika obowiązującego u dostawcy Internetu, z którego usług korzysta Użytkownik. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że koszty związane z przesyłaniem danych są uzależnione m.in. od wielkości i ilości przesyłanych danych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wysokość opłat związanych z transmisją danych przy wykorzystaniu telefonu komórkowego (smartphone).

7. Zakończenie korzystania z Serwisu

7.1. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Serwisu w dowolnym czasie poprzez usunięcie Konta.

7.2. W celu prawidłowego rozliczenia świadczonych Usług Serwisu żądanie usunięcia Konta Eksperta odnosi skutek na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zgłoszono żądanie. Usunięcie Konta nie zwalnia Eksperta od obowiązku zapłaty Prowizji od zawartych Transakcji.

7.3. Serwis jest uprawniony do podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań, aby ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w przypadku gdy Użytkownik wykorzystuje Serwis niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami, w szczególności gdy Użytkownik wykorzystuje Serwis do przesyłania treści obraźliwych lub wulgarnych.

8. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

8.1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, w jakiejkolwiek formie, treści bezprawnych. Za treści bezprawne uważa się w szczególności:

8.1.1. groźby, wulgaryzmy lub wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe,

8.1.2. treści pornograficzne, erotyczne bądź towarzyskie,

8.1.3. treści stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji,

8.1.4. treści naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie,

8.1.5. treści wprowadzające w błąd.

8.2. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Serwis niezwłocznie zablokuje dostęp do tych danych. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych, Serwis niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

8.3. W przypadkach wskazanych w ustępie powyżej Serwis nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za ewentualną szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

9. Zakres odpowiedzialności

9.1. Serwis pośredniczy w zawarciu Transakcji pomiędzy Klientem i Ekspertem w ten sposób, że umożliwia Użytkownikom nawiązanie kontaktu i ustalenie warunków Transakcji. Serwis nie jest przy tym stroną Transakcji, nie świadczy Usługi Eksperta i nie udziela jakichkolwiek zapewnień ani gwarancji, że Usługa Eksperta zostanie wykonana, ani że zostanie wykonana w sposób należyty.

9.2. Serwis nie weryfikuje umiejętności i kwalifikacji Eksperta. Użytkownik, który zakłada Konto Eksperta, jednocześnie deklaruje, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania Usługi Eksperta.

9.3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i w przypadku Klienta bezpłatne. Serwis powinien być dostępny i funkcjonalny dla wszystkich Użytkowników, którzy spełniają wymagania techniczne. W razie potrzeby przeprowadzenia koniecznych napraw, aktualizacji lub w innych uzasadnionych przypadkach może dojść do przerwy w działaniu Serwisu. Serwis nie gwarantuje ciągłości i płynności działania przez cały okres funkcjonowania.

9.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

9.4.1. rzeczywiste szkody lub utracone korzyści spowodowane nienależytym wykonaniu Usługi Eksperta, w szczególności za nie ujawnienie przez Eksperta wad fizycznych sprawdzanego pojazdu,

9.4.2. brak kontaktu ze strony Klienta lub Eksperta,

9.4.3. oświadczenia składane przez Użytkowników,

9.4.4. rzeczywiste szkody lub utracone korzyści spowodowane nieprawidłowym działaniem Serwisu lub zakłóceniem jego dostępności bądź funkcjonalności,

9.4.5. rzeczywiste szkody lub utracone korzyści spowodowane naruszeniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, w tym naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich,

9.4.6. aplikacje, portale społecznościowe i inne platformy internetowe, których dostawcami są osoby trzecie,

9.4.7. problemy techniczne związane z systemem teleinformatycznym lub łączem internetowym bądź urządzeniami takimi jak laptop, komputer, smartphone, wykorzystywanymi przez Użytkownika.

10. Reklamacje

10.1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia wykrycia nieprawidłowości za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Binder - kontakt.

10.2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu, imię i nazwisko Użytkownika oraz dane kontaktowe (adres e-mail) Użytkownika.

10.3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy udzielone przez Użytkownika informacje są niepełne i wymagają dodatkowych wyjaśnień termin rozpatrzenia reklamacji ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.

11. Ochrona danych osobowych

11.1. Serwis jest Administratorem danych osobowych Użytkowników i jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności.

11.2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuję w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

11.3. Serwis przetwarza następujące dane Użytkowników, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość i sposób rozliczenia świadczonej Usługi Serwisu:

11.3.1. nazwisko i imię,

11.3.2. adres e-mail,

11.3.3. nr telefonu.

11.4. Za zgodą Użytkownika Serwis może przetwarzać dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis, inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

11.5. Serwis może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne):

11.5.1. oznaczenie identyfikujące Użytkownika,

11.5.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

11.5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

11.5.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

11.6. Serwis nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 11.1-5, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Użytkownika wiąże Regulamin obowiązujący w chwili założenia Konta przez Użytkownika z uwzględnieniem późniejszych zmian zgodnie z ustępami poniżej.

12.2. Regulamin może zostać zmieniony przez Serwis w każdym czasie. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po upływie zastrzeżonego terminu na wejście zmian w życie jest równoznaczne z akceptacją zmian przez Użytkownika.

12.3. Zmiany, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie mogą dotyczyć kwestii istotnych oraz Użytkowników będących konsumentami. W przypadku zmian istotnych lub w przypadku Użytkownika będącego konsumentem zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika po ich akceptacji przez Użytkownika w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianach na podany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku braku akceptacji zmian w zastrzeżonym terminie, Serwis może zakończyć świadczenie usług na rzecz tego Użytkownika.

12.4. Serwis oraz wszelkie treści, które zawiera, w tym elementy graficzne, kod oprogramowania, rozwiązania techniczne stanowią przedmiot wyłącznych praw Serwisu.

12.5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i pozostałe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.6. Prawem właściwym dla umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem jest prawo polskie, a wszelkie spory wynikłe na tym tle będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny.

12.7. Regulamin obowiązuje od dnia 12. sierpnia 2019 r.

Prowizje i rozliczenia

1. Wysokość Prowizji od zawarcia pojedynczej Transakcji wynosi: 10 % (słownie: dziesięć procent).

2. Pojedyncza Transakcja oznacza Usługę Eksperta dla wyłącznie jednego pojazdu. W przypadku zlecenia Ekspertowi wykonania Usługi dla więcej niż jednego pojazdu, ilość Transakcji równa się ilości pojazdów będących przedmiotem Usługi.

3. Prowizja rozliczana jest w miesięcznym okresie rozliczeniowym przypadającym na dany miesiąc kalendarzowy, w którym zawierane były Transakcje.

4. Kwota do zapłaty stanowi sumę wszystkich Prowizji naliczonych od wartości wszystkich Transakcji zawartych w okresie rozliczeniowym zgodnie z Regulaminem i niniejszym Załącznikiem.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: SMULTRON sp. z o.o. ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić